BİZİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

                
 24.03.2019 YOZGAT'IN ve YOZGATLININ GAZETESİ SIK KULLANILANLARA EKLE  
 
 
Arama
 
Google
 
Şu anda
:
233
Dün
:
4633
Toplam
:
16135905
Sanal Bakış Mehmet SANAL
KURBAN KESMEK, KURBAN ETMEK
yozgatgazetesi@yahoo.com
Adem’in iki oğ­lu Ha­bil ile Ka­bil, ken­di­le­ri­ni Al­lah’a yak­laş­tır­mak için bi­rer kur­ban sun­muş­lar­dı. Bun­lar­dan Ha­bil’in kur­ba­nı ka­bul edi­lir­ken Ka­bil’in kur­ba­nı ka­bul edil­me­miş­ti. Kur­ba­nı­nın ka­bul edil­me­yi­şi­ne öf­ke­le­nen Ka­bil, kar­de­şi Ha­bil’e “Se­ni mut­la­ka öl­dü­re­ce­ği­m” de­miş­ti. (Mai­de27) Ka­bil, kar­de­şi Ha­bil’i hır­sı­na kur­ban et­miş­ti .
O gün­den be­ri ya­ra­da­nın rı­za­sı için Kur­ban Kes­mek ile ya­ra­dı­la­nın Hır­sı için kur­ban et­mek bir­lik­te anı­lır ol­du.
Al­lah’ın “Her üm­met için biz bir kur­ban iba­de­ti koy­du­k” (Hac34) buy­ru­ğu is­ti­ka­me­tin­de KUR­BAN KES­MEK; Se­ma­vi din­le­rin ki­mi­ne gö­re farz, ki­mi­ne gö­re sün­net, ki­mi­ne gö­re va­cip sa­yı­lır­ken; KUR­BAN ET­MEK; Kıs­kanç­lı­ğın ve ha­set­li­ğin do­ğur­du­ğu, or­tak ka­bul et­mez ik­ti­dar hır­sı­nın ne­ti­ce­si ol­mak­ta, in­san­lı­ğa onul­maz ya­ra­lar aç­mak­ta, te­la­fi­si ol­ma­yan acı­lar ya­şat­mak­ta­dır.
Yü­ce ki­ta­bı­mız Kur’an “Kes­ti­ği­niz kur­ban­la­rın et­le­ri de kan­la­rı da O’na ulaş­maz. O’na ula­şan sa­de­ce si­zin tak­va­nız­dır.” (Hac37) bu­yu­ru­yor.
O hal­de, Al­lah’a ulaş­ma­sı­nı is­te­di­ği­miz TAK­VA ne­dir?
İl­mi ve di­ni kay­nak­lar; sa­mi­mi­yet ve gü­zel ah­lak ile har­man­lan­mış, İN­SAF, MER­HA­MET, MÜ­SA­MA­HA, ŞEF­KAT, VİC­DAN ve ADA­LET kav­ram­la­rı­nın tü­mü­nü bir­den TAK­VA ola­rak ta­rif edi­yor.
KUR­BAN KES­MEK , Al­lah rı­za­sı için kan akıt­mak­tan iba­ret iken; biz, bi­zi “eş­re­fi mah­lu­ka­t” se­vi­ye­si­ne yük­sel­ten bu gü­zel kav­ram­la­rı ‘HIRS’la­rı­mı­za kur­ban ede­rek in­san­lı­ğı­mı­zı yi­tir­dik.
İn­san­lı­ğı­mı­zı ke­ma­le er­dir­me hu­su­sun­da bi­ze yar­dım­cı ol­ma­sı ge­re­ken, din ada­mı ve ila­hi­yat­çı kis­ve­sin­de­ki in­san­lar, gü­cü elin­de bu­lun­du­ran­la­ra yol gös­te­rip, güç­lü­nün hır­sı­nı tat­min ede­rek dün­ya­lık ka­zan­ma gay­re­ti­ne gir­di­ler.
İn­san, in­san ol­mak­tan, din de din ol­mak­tan çık­tı.
İn­san Al­lah’ın de­ğil gü­cü elin­de bu­lun­du­ra­nın ku­lu, din de Al­lah’ın de­ğil gü­cü elin­de bu­lun­du­ra­nın hiz­met­ka­rı ol­du.
Di­ni ve ah­la­ki ku­ral­lar için­de Hakk’ı tem­sil eden;
İN­SAF’ı mer­ha­met­siz­li­ğe kur­ban et­tik de en ufak bir MER­HA­MET’i mü­sa­ma­ha­sız­lı­ğa kur­ban et­tik de hoş gör­me­yi ba­zı ku­sur­la­rı gör­mez­den gel­me­yi be­ce­re­me­dik.
MÜ­SA­MA­HA’yı şef­kat­siz­li­ğe kur­ban et­tik de dı­şı­mız­da­ki­le­re kar­şı se­ve­cen ol­ma­yı ba­şa­ra­ma­dık.
ŞEF­KAT’i vic­dan­sız­lı­ğa kur­ban et­tik de ah­la­ki hiç­bir il­ke umu­ru­muz­da ol­ma­dı.
VİC­DAN’ı ada­let­siz­li­ğe kur­ban et­tik de hak, hu­kuk da ney­miş? Her­şey bi­zim hak­kı­mız de­dik.
ADA­LET’i zul­me kur­ban et­tik de za­li­mi al­kış­la­dık.
“Zul­mü al­kış­la­ya­mam, za­li­mi as­la se­ve­me­m” di­yen Mer­hum Meh­met Akif’i me­za­rın­da bi­le ra­hat et­ti­re­me­dik.
Di­ni, ima­nı, hu­ku­ku, me­de­ni­ye­ti eli­mi­zin ter­siy­le itip zul­me dal­ka­vuk­lu­ğu adam­lık , in­san­lık san­dık.
Önü­mü­ze atı­la­cak ke­mi­ğin, ru­hu­mu­zu sa­ran lez­ze­ti­ni düş­le­ye­rek ‘su akar­ken tes­ti­yi dol­dur­ma’nın haz­zı­na dal­dık.
Biz, dün­ye­vi­leş­me­nin her tür­lü ni­me­ti­ni ar­sız­ca te­piş­ti­rir­ken Al­lah’tan gay­ri sa­hi­bi ol­ma­yan bi­ça­re ço­cuk­la­rı­nın aş­rı tit­re­ten ahı­nı duy­maz­dan, gör­mez­den, bil­mez­den gel­dik.
De­niz­de bo­ğu­lan ço­cuk­la­ra ce­na­ze ara­cı ver­me­me­yi va­tan­se­ver­li­ğin öl­çü­sü ha­li­ne ge­tir­dik.
Oy­sa bi­zim yü­ce di­ni­miz, müş­rik ka­fir ço­cuk­la­rı­nın bi­le, rüş­te er­me­den öl­me­le­ri ha­lin­de cen­net eh­lin­den ola­ca­ğı­nı bil­dir­mek­te­dir.
Bi­ze ne ol­du da; di­nin en ra­hat ve en ser­best ya­şan­dı­ğı­nı san­dı­ğı­mız bir dö­nem­de, di­nin sem­bol ve şi­ar­la­rı­nın en ra­hat kul­la­nıl­dı­ğı za­man­da, di­ne iliş­kin bü­tün ya­sak­la­rın or­ta­dan kalk­tı­ğı­na ina­nıl­dı­ğı dö­nem­de ; in­sa­nı, Al­lah’a ulaş­tır­dı­ğı­na ina­nı­lan TAK­VA’yı oluş­tu­ran gü­zel kav­ram­la­rı bi­rer bi­rer kur­ban et­tik ?
Ben bu so­ru­nun ce­va­bı­nı, Di­ya­net İş­le­ri es­ki baş­kan­la­rın­dan Prof.Dr. Ali Bar­da­koğ­lu’nun “İs­lam ışı­ğın­da Müs­lü­man­lı­ğı­mız­la YÜZ­LEŞ­ME­” ad­lı ki­ta­bı­nın 125 ve 126. Sa­hi­fe­le­rin­de bul­du­ğu­mu sa­nı­yo­rum. Ho­ca şöy­le di­yor : “Din yo­rum­cu­su­nun lü­tuf­kar mü­sa­ade­le­ri­ne ha­va­le edil­miş din, di­ni de de­mok­ra­si­yi de ra­yın­dan çı­ka­rı­r” DİN YO­RUM­CU­LA­RI­NIN;
“Müs­lü­man­la­rın ha­ya­tın­da yö­ne­ti­min iba­det öl­çü­sün­de de­ğe­ri var­dır. Çün­kü inanç, iba­det ah­lak ve tüm il­ke­le­ri ile is­la­mı ya­şa­mak, yö­ne­ti­me ha­kim ol­mak­la, yö­ne­tim il­ke­le­ri­ni öğ­ren­mek­le ve yö­net­mek­le an­cak müm­kün­dür. Bu ba­kım­dan ça­ğı­mız­da Müs­lü­man­la­rın özen­le üze­ri­ne eğil­me­le­ri ge­re­ken alan­lar­dan bi­ri şüp­he­siz yö­ne­tim ile il­gi­li hu­sus­lar­dır. Hat­ta bu alan ile meş­gul ol­mak üm­me­ti Mu­ham­med için far­zı ki­fa­ye­di­r”
TAR­ZIN­DA BİR SÖY­LEM­LE DE­MOK­RA­Sİ MÜ­CA­DE­LE­Sİ­Nİ DİN ZE­Mİ­Nİ­NE TA­ŞI­MAK, NA­SIL BİR DU­RAK­TA SO­LUK­LA­NA­CA­ĞI BEL­Lİ OL­MA­YAN TO­TA­Lİ­TER BİR AN­LA­YI­ŞI DİN­LE BES­LEN­Dİ­Ğİ İÇİN ÖN­LE­NE­MEZ HA­LE DE GE­TİR­MİŞ OL­MAK­TA­DIR.
Böy­le­ce, adı­na ‘de­mok­ra­si’ de­di­ği­miz ve in­san onu­ru­na en uy­gun olan si­ya­si re­jim, bi­ze din di­ye yut­tu­ru­lan ‘din ti­ca­re­ti’ ne Kur­ban edil­miş ol­mak­ta­dır.
Si­ya­si re­ji­mi kur­ban ede­rek, ül­ke­yi ve mil­le­ti kur­tar­mak müm­kün ol­sa, öpüp ba­şı­mı­za ko­ya­lım. La­kin bu­nun müm­kün ola­ma­ya­ca­ğı­nı, sa­yın Bar­da­koğ­lu Ho­ca, ay­nı ese­rin 130. Sa­hi­fe­sin­de şöy­le açık­lı­yor: “Din ek­se­nin­de iç si­ya­set di­ne za­rar ver­di­ği, di­ni de­ğer­le­ri yıp­rat­tı­ğı, baş­lan­gıç­ta din­dar­la­rı mut­lu eder gö­rün­se de so­nuç­ta din­dar­la­rı ren­ci­de et­ti­ği gi­bi dış si­ya­set de öy­le­dir. Müs­lü­man dev­let­ler­le ta­ri­hi tec­rü­be ve ül­ke in­san­la­rı ara­sı ma­ne­vi bağ­lar se­be­biy­le da­ha sı­cak bir iliş­ki ku­rul­ma­sı müm­kün ise de ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­ler te­mel­de ül­ke çı­ka­rı ve ulus­la­ra­ra­sı ant­laş­ma­lar ze­mi­ni­ne otu­ru­r”
Hiç­bir Müs­lü­man Ül­ken ve O ül­ke­le­rin Müs­lü­man halk­la­rı, “Siz Müs­lü­man­sı­nı­z” di­ye şah­si ve ül­ke çı­kar­la­rı­nı si­ze kur­ban et­mez­ler.
Siz ma­ne­vi duy­gu­lar­la Kur­ban et­tik­le­ri­mi­zi ka­yıp ha­ne­si­ne yaz­mak­la ye­tin­mek zo­run­da ka­lır­sı­nız.
Al­lah rı­za­sı için KES­Tİ­Ğİ­NİZ KUR­BAN­LAR kur­tu­lu­şu­nu­za ve­si­le ol­sun.
Hır­sı­nı­za ye­nik dü­şe­rek KUR­BAN ET­TİK­LE­Rİ­NİZ için Al­lah af­fet­sin.
Her gü­nü­nüz bay­ram ol­sun.

21.08.2018

Sosyal  Medyada  Paylaş

     
YAZARIN DİĞER YAZILARI
OKUR YORUMLARI
Nasıl bir değişim bu
Sevgili Mehmet kardeşim.çok güzel konulara temas ediyosun.Başarılarının devamını dilerim..Arkadaşlara selamlar. Mehmet BEYAZ
Mehmet Beyaz -- 29.12.2011 15:04
Nasıl bir değişim bu
Yorumunuz
MUHTEREM BAŞKANIM GÜZEL İNSAN;
KALBİNİZE, YÜREĞİNİZE, GÖZLERİNİZE ELLERİNİZE SAĞLIK, BÜKÜLMEYEN EĞİLMEYEN KALEMŞÖRLÜĞÜNEZE GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDER, SAYGILAR SUNARIM AMA BU YAZMIŞ OLDUKLARINIZA ANLAYACAKLAR FANATİKLEŞMİŞ ANLAMAZLAR HEP AT GÖZLÜKLE BAKMAYA ALIŞTIKLARI İÇİN, HEP UCUZUN PEŞİNDELER GERÇEKĞİN DEĞİL DÜN SİMSİYAH GÖRDÜKLERİNİ BU GÜN AK/BEYAZ GÖRMEKTELER DÜN KARŞI ÇIKTIKLARI BÜTÜN İLKELERİ BU GÜN SAVUNMAKTAN KENDİLERİNİ ALAMAMAKTALAR... ÇÜNKÜ BUNLARIN DERDİ BAŞKA ŞİMDİ TUTTURMUŞLAR FRANSA YAHU DAHA DÜNE KADAR ERMENİ, RUM, YUNAN, LİBYA, IRAK, AFGANİSTANDA OLANLARA BU ÜLKELERİN BAZILARINA SAVUNANLAR ŞİMDİ BAŞKASIYMIŞ GİBİ VALLAHİ SAYIN ESKİ BAŞBAKANIMIZ-CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN DEMİREL ÇOK DOĞRU İFA ETMİŞLER SANKİ BU GÜNLERİ GÖREREK; "dün dündür bu gün bu gündür." bu zihniyet aynı... DÜNÜ KARALAMA KONUSUNDA ÜZERLERİNE HİÇ UZMAN YOK... SELAMLAR SAYGILAR ÇOKTA YAZIPTA BAŞINIZI AĞIRTMAYAYIM... NE DİYEYİM MUHALEFETE SUS, BASINA SUS, GÖRSEL MEDYAYA SUS, KARŞI ÇIKANA SUS BUNDAN İYİDE DESPOTİZİM OLMAZ HERHALDE DÜNYADA... BAŞKA GÖRÜŞLERE TAHAMMÜLLERİ OLMAYANLAR... TAKIMI...
FETTAH TEMÜR -- 21.12.2011 09:26
Nasıl bir değişim bu
GERÇEK İSLAMA İNANANLARIN CUMHURİYETLE NE ALIP VEREMEDİĞİ VAR BEN ANLAMIŞ DEĞİLİM.ŞURA SURESİ 38 AYET "EY İNSANLAR BİRBİRİNİZLE İSTİŞARE YAPINIZ"DERKEN DEMOKRASİYİ CUMHURİYETİ İŞARET ETMİYORMU...TOTALİTER REJİMLERİ GÖRÜYORUZ İSLAM ADINA HALKINA KURSUN SIKAN REJİMLER TEK TEK DÜŞÜYOR.LAĞAM ÇUKURLARINDAN FAYDA BEKLİYORLAR...DEMOKRASİLERDEN KORKANLAR CUMHURİYETTEN ÇEKİNENLER.İSLAMA İNSANLIĞA İNANMAYAN SAHTEKARLARDIR.
AĞBİCİĞİM YAZINI YÜREKTEN ONAYLIYORUM..YÜREĞİNE KALEMİNE SAĞLIK....DESBOT YÖNETİMLER ER GEÇ HELAK OLURLAR...SEN TASALANMA SAYGILAR
AHMET -- 18.11.2011 15:17
Nasıl bir değişim bu
Saygıdeğer Mehmet abimizin yazısını duygulanarak okudum ve aynen Sarıkayadaki vatandaşlarında okuması için gazetemde yayınlayacağım.Anlayana nasihat.anlamayana tokat gibi bir yazı,yüreğine sağlık.
Bahri tek -- 11.11.2011 14:34
Ecdat siyaseti
Değerli Kardeşim
Yazılarını çok beğenerek okuyorum o kadar dalmışım ki ne diyeceğimi ve yazacaklarımı toparlayamadım. Bir çok kişi genellikle kendi siyasi görüşünde yazan, konuşan birisi olursa yalanda, yanlışta ve hatta küfürde olsa alkış tutma gafletinde bulunuyorlar. Bunları yağ çekme veya zıt olsunda ne olursa olsun diye yapanlara söylenecek çok söz vardır elbette, ama gerçek değişmezki.

Yazınız daki yansıtmış olduğunuz bir gerçek beni çok duygulandırdı. Cumhuriyeti ilan edenler atamız değil mi? Seksen sekiz yıl olmuş bir türlü kabüllenemeyen gafiller diyeceğim söyleyecek bir şey bulamıyorum, esasen çok şey söylenir ama adaba aykırı davranmak uygun olmaz kanaatındayım. Saygı ve selamlarımı gönderir; önümüzdeki bayramınızın kutlu ve mutlu olması dileklerimle.
Nezih KÖKSAL
Nezih KÖKSAL -- 30.10.2011 17:05
Ecdat siyaseti
Muhterem hocam a İstanbul dan hürmetle selamlarımı sunarım,kalemlerimizden muddei umuma yararlı ve faydalı yazılarınızın devamını bekliyoruz.Allah a emanet olun.
Abdülhamit aydın -- 05.10.2011 11:28
Ecdat siyaseti
Değerli Mehmet beyciğim,Ecdat siyaseti başlıklı makalenizi bayram da Yozgat'ta iken okumuştum.O kadar hoşuma gittiki.İstanbula döndüğümde de İnternette Yozgat Gazetesine her göz attığımda bir kere daha okudum.Okurkende bu yazıya nasıl bir teşekkür yazısı yazabilirim acaba diye düşündüm,bulamadım.Bu makaleniz,tarihimizi bilmeyen öğrenmeye de istekli olmayan ama her konuda olduğu gibi Osmanlı Padişahları ile Cumhuriyeti kuran ecdadımız konusunda da cahilce fikir beyan edenlere güzel bir ders yazısı olmuş.Ben bir lise veya üniversite hocası olsam bu yaznızı çoğaltıp talebelerime verirdim. Bir yazıyı okurken hep bu yazıda can alıcı,dikkat çekici cümle veya paragraf hangisidir diye dikkat ederim.Yazınızın her paragrafı,her cümlesi kendi başına bir değer ifade ediyor ve tarihi gerçekleri tasdik ediyor.Bu güzel yazınızı ikiz torunlarım için itina ile kopyalayıp dosyama koydum.En içten teşekkürlerimle saygı ve selamlarımı sunuyorum.
ABDÜLKADİR ÇAPANOĞLU -- 12.09.2011 20:15
Ecdat siyaseti
bayraminiz kutlu olsun agabeycigim
HALIT YAGIZ -- 30.08.2011 19:44
Atışa devam
hormetde kusur etmedigimiz,saygidigimiz sevdigimiz abimiz sayin mehhmet sanali yurekden taaaa 3500km yerden taaa ispanyadan alicante sehrinden tebriklerimi sunuyorum,iste gercek,iste realite bu kardesim,sizin herzaman aydinlatci fikirlerinize her gorusten insanimizin ihtiyac hep vardir var olacaktir,kaleminize ,elinize saglik daha siklikla yazarsaniz cok memmun oluruz,bunuda gazete yonetimi dikkate almalidir diyor hepinize saglik sihat,esenlikler diliyorum,yozgat ve sarikayama selamlar diyor saygilar sunuyorum
murat ertugrul -- 25.11.2010 15:25
Tavsiye Mektubu
Değerli Büyüğümüz ne güzel yazmışsınız elinize sağlık Gerçekten ders çıkarılacak bir yazı.Yanlız sizin bu güzel yazılarınızı daha sık okumak isteriz Bursa dan selamlar..
Erol Ardahanlıoğlu -- 17.10.2010 23:49
YAZARA GELEN DİĞER OKUR YORUMLARI
4
Yozgat Gökhan BALCI
YOZGAT GAZETESİ WEB SİTESİ Yayın başlangıcı Mart 2006
YOZGAT Gazeteclik, Matbaacılık ve Reklamcılık Ltd.Şti. Kurucusu : Osman Hakan KİRACI
© Copright (Tüm Hakları Saklıdır. ) izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılmaz
Tel : 0 (354) 212 46 46 Sitemiz Basın Meslek ilkelerine uymayı taahhüt eder. / yozgatgazetesi@yahoo.com
FAX: 0 (354) 217 49 00