BİZİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

                
 24.03.2019 YOZGAT'IN ve YOZGATLININ GAZETESİ SIK KULLANILANLARA EKLE  
 
 
Arama
 
Google
 
Şu anda
:
183
Dün
:
4633
Toplam
:
16135905
Sanal Bakış Mehmet SANAL
KURBAN KESMEK, KURBAN ETMEK
yozgatgazetesi@yahoo.com
Adem’in iki oğ­lu Ha­bil ile Ka­bil, ken­di­le­ri­ni Al­lah’a yak­laş­tır­mak için bi­rer kur­ban sun­muş­lar­dı. Bun­lar­dan Ha­bil’in kur­ba­nı ka­bul edi­lir­ken Ka­bil’in kur­ba­nı ka­bul edil­me­miş­ti. Kur­ba­nı­nın ka­bul edil­me­yi­şi­ne öf­ke­le­nen Ka­bil, kar­de­şi Ha­bil’e “Se­ni mut­la­ka öl­dü­re­ce­ği­m” de­miş­ti. (Mai­de27) Ka­bil, kar­de­şi Ha­bil’i hır­sı­na kur­ban et­miş­ti .
O gün­den be­ri ya­ra­da­nın rı­za­sı için Kur­ban Kes­mek ile ya­ra­dı­la­nın Hır­sı için kur­ban et­mek bir­lik­te anı­lır ol­du.
Al­lah’ın “Her üm­met için biz bir kur­ban iba­de­ti koy­du­k” (Hac34) buy­ru­ğu is­ti­ka­me­tin­de KUR­BAN KES­MEK; Se­ma­vi din­le­rin ki­mi­ne gö­re farz, ki­mi­ne gö­re sün­net, ki­mi­ne gö­re va­cip sa­yı­lır­ken; KUR­BAN ET­MEK; Kıs­kanç­lı­ğın ve ha­set­li­ğin do­ğur­du­ğu, or­tak ka­bul et­mez ik­ti­dar hır­sı­nın ne­ti­ce­si ol­mak­ta, in­san­lı­ğa onul­maz ya­ra­lar aç­mak­ta, te­la­fi­si ol­ma­yan acı­lar ya­şat­mak­ta­dır.
Yü­ce ki­ta­bı­mız Kur’an “Kes­ti­ği­niz kur­ban­la­rın et­le­ri de kan­la­rı da O’na ulaş­maz. O’na ula­şan sa­de­ce si­zin tak­va­nız­dır.” (Hac37) bu­yu­ru­yor.
O hal­de, Al­lah’a ulaş­ma­sı­nı is­te­di­ği­miz TAK­VA ne­dir?
İl­mi ve di­ni kay­nak­lar; sa­mi­mi­yet ve gü­zel ah­lak ile har­man­lan­mış, İN­SAF, MER­HA­MET, MÜ­SA­MA­HA, ŞEF­KAT, VİC­DAN ve ADA­LET kav­ram­la­rı­nın tü­mü­nü bir­den TAK­VA ola­rak ta­rif edi­yor.
KUR­BAN KES­MEK , Al­lah rı­za­sı için kan akıt­mak­tan iba­ret iken; biz, bi­zi “eş­re­fi mah­lu­ka­t” se­vi­ye­si­ne yük­sel­ten bu gü­zel kav­ram­la­rı ‘HIRS’la­rı­mı­za kur­ban ede­rek in­san­lı­ğı­mı­zı yi­tir­dik.
İn­san­lı­ğı­mı­zı ke­ma­le er­dir­me hu­su­sun­da bi­ze yar­dım­cı ol­ma­sı ge­re­ken, din ada­mı ve ila­hi­yat­çı kis­ve­sin­de­ki in­san­lar, gü­cü elin­de bu­lun­du­ran­la­ra yol gös­te­rip, güç­lü­nün hır­sı­nı tat­min ede­rek dün­ya­lık ka­zan­ma gay­re­ti­ne gir­di­ler.
İn­san, in­san ol­mak­tan, din de din ol­mak­tan çık­tı.
İn­san Al­lah’ın de­ğil gü­cü elin­de bu­lun­du­ra­nın ku­lu, din de Al­lah’ın de­ğil gü­cü elin­de bu­lun­du­ra­nın hiz­met­ka­rı ol­du.
Di­ni ve ah­la­ki ku­ral­lar için­de Hakk’ı tem­sil eden;
İN­SAF’ı mer­ha­met­siz­li­ğe kur­ban et­tik de en ufak bir MER­HA­MET’i mü­sa­ma­ha­sız­lı­ğa kur­ban et­tik de hoş gör­me­yi ba­zı ku­sur­la­rı gör­mez­den gel­me­yi be­ce­re­me­dik.
MÜ­SA­MA­HA’yı şef­kat­siz­li­ğe kur­ban et­tik de dı­şı­mız­da­ki­le­re kar­şı se­ve­cen ol­ma­yı ba­şa­ra­ma­dık.
ŞEF­KAT’i vic­dan­sız­lı­ğa kur­ban et­tik de ah­la­ki hiç­bir il­ke umu­ru­muz­da ol­ma­dı.
VİC­DAN’ı ada­let­siz­li­ğe kur­ban et­tik de hak, hu­kuk da ney­miş? Her­şey bi­zim hak­kı­mız de­dik.
ADA­LET’i zul­me kur­ban et­tik de za­li­mi al­kış­la­dık.
“Zul­mü al­kış­la­ya­mam, za­li­mi as­la se­ve­me­m” di­yen Mer­hum Meh­met Akif’i me­za­rın­da bi­le ra­hat et­ti­re­me­dik.
Di­ni, ima­nı, hu­ku­ku, me­de­ni­ye­ti eli­mi­zin ter­siy­le itip zul­me dal­ka­vuk­lu­ğu adam­lık , in­san­lık san­dık.
Önü­mü­ze atı­la­cak ke­mi­ğin, ru­hu­mu­zu sa­ran lez­ze­ti­ni düş­le­ye­rek ‘su akar­ken tes­ti­yi dol­dur­ma’nın haz­zı­na dal­dık.
Biz, dün­ye­vi­leş­me­nin her tür­lü ni­me­ti­ni ar­sız­ca te­piş­ti­rir­ken Al­lah’tan gay­ri sa­hi­bi ol­ma­yan bi­ça­re ço­cuk­la­rı­nın aş­rı tit­re­ten ahı­nı duy­maz­dan, gör­mez­den, bil­mez­den gel­dik.
De­niz­de bo­ğu­lan ço­cuk­la­ra ce­na­ze ara­cı ver­me­me­yi va­tan­se­ver­li­ğin öl­çü­sü ha­li­ne ge­tir­dik.
Oy­sa bi­zim yü­ce di­ni­miz, müş­rik ka­fir ço­cuk­la­rı­nın bi­le, rüş­te er­me­den öl­me­le­ri ha­lin­de cen­net eh­lin­den ola­ca­ğı­nı bil­dir­mek­te­dir.
Bi­ze ne ol­du da; di­nin en ra­hat ve en ser­best ya­şan­dı­ğı­nı san­dı­ğı­mız bir dö­nem­de, di­nin sem­bol ve şi­ar­la­rı­nın en ra­hat kul­la­nıl­dı­ğı za­man­da, di­ne iliş­kin bü­tün ya­sak­la­rın or­ta­dan kalk­tı­ğı­na ina­nıl­dı­ğı dö­nem­de ; in­sa­nı, Al­lah’a ulaş­tır­dı­ğı­na ina­nı­lan TAK­VA’yı oluş­tu­ran gü­zel kav­ram­la­rı bi­rer bi­rer kur­ban et­tik ?
Ben bu so­ru­nun ce­va­bı­nı, Di­ya­net İş­le­ri es­ki baş­kan­la­rın­dan Prof.Dr. Ali Bar­da­koğ­lu’nun “İs­lam ışı­ğın­da Müs­lü­man­lı­ğı­mız­la YÜZ­LEŞ­ME­” ad­lı ki­ta­bı­nın 125 ve 126. Sa­hi­fe­le­rin­de bul­du­ğu­mu sa­nı­yo­rum. Ho­ca şöy­le di­yor : “Din yo­rum­cu­su­nun lü­tuf­kar mü­sa­ade­le­ri­ne ha­va­le edil­miş din, di­ni de de­mok­ra­si­yi de ra­yın­dan çı­ka­rı­r” DİN YO­RUM­CU­LA­RI­NIN;
“Müs­lü­man­la­rın ha­ya­tın­da yö­ne­ti­min iba­det öl­çü­sün­de de­ğe­ri var­dır. Çün­kü inanç, iba­det ah­lak ve tüm il­ke­le­ri ile is­la­mı ya­şa­mak, yö­ne­ti­me ha­kim ol­mak­la, yö­ne­tim il­ke­le­ri­ni öğ­ren­mek­le ve yö­net­mek­le an­cak müm­kün­dür. Bu ba­kım­dan ça­ğı­mız­da Müs­lü­man­la­rın özen­le üze­ri­ne eğil­me­le­ri ge­re­ken alan­lar­dan bi­ri şüp­he­siz yö­ne­tim ile il­gi­li hu­sus­lar­dır. Hat­ta bu alan ile meş­gul ol­mak üm­me­ti Mu­ham­med için far­zı ki­fa­ye­di­r”
TAR­ZIN­DA BİR SÖY­LEM­LE DE­MOK­RA­Sİ MÜ­CA­DE­LE­Sİ­Nİ DİN ZE­Mİ­Nİ­NE TA­ŞI­MAK, NA­SIL BİR DU­RAK­TA SO­LUK­LA­NA­CA­ĞI BEL­Lİ OL­MA­YAN TO­TA­Lİ­TER BİR AN­LA­YI­ŞI DİN­LE BES­LEN­Dİ­Ğİ İÇİN ÖN­LE­NE­MEZ HA­LE DE GE­TİR­MİŞ OL­MAK­TA­DIR.
Böy­le­ce, adı­na ‘de­mok­ra­si’ de­di­ği­miz ve in­san onu­ru­na en uy­gun olan si­ya­si re­jim, bi­ze din di­ye yut­tu­ru­lan ‘din ti­ca­re­ti’ ne Kur­ban edil­miş ol­mak­ta­dır.
Si­ya­si re­ji­mi kur­ban ede­rek, ül­ke­yi ve mil­le­ti kur­tar­mak müm­kün ol­sa, öpüp ba­şı­mı­za ko­ya­lım. La­kin bu­nun müm­kün ola­ma­ya­ca­ğı­nı, sa­yın Bar­da­koğ­lu Ho­ca, ay­nı ese­rin 130. Sa­hi­fe­sin­de şöy­le açık­lı­yor: “Din ek­se­nin­de iç si­ya­set di­ne za­rar ver­di­ği, di­ni de­ğer­le­ri yıp­rat­tı­ğı, baş­lan­gıç­ta din­dar­la­rı mut­lu eder gö­rün­se de so­nuç­ta din­dar­la­rı ren­ci­de et­ti­ği gi­bi dış si­ya­set de öy­le­dir. Müs­lü­man dev­let­ler­le ta­ri­hi tec­rü­be ve ül­ke in­san­la­rı ara­sı ma­ne­vi bağ­lar se­be­biy­le da­ha sı­cak bir iliş­ki ku­rul­ma­sı müm­kün ise de ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­ler te­mel­de ül­ke çı­ka­rı ve ulus­la­ra­ra­sı ant­laş­ma­lar ze­mi­ni­ne otu­ru­r”
Hiç­bir Müs­lü­man Ül­ken ve O ül­ke­le­rin Müs­lü­man halk­la­rı, “Siz Müs­lü­man­sı­nı­z” di­ye şah­si ve ül­ke çı­kar­la­rı­nı si­ze kur­ban et­mez­ler.
Siz ma­ne­vi duy­gu­lar­la Kur­ban et­tik­le­ri­mi­zi ka­yıp ha­ne­si­ne yaz­mak­la ye­tin­mek zo­run­da ka­lır­sı­nız.
Al­lah rı­za­sı için KES­Tİ­Ğİ­NİZ KUR­BAN­LAR kur­tu­lu­şu­nu­za ve­si­le ol­sun.
Hır­sı­nı­za ye­nik dü­şe­rek KUR­BAN ET­TİK­LE­Rİ­NİZ için Al­lah af­fet­sin.
Her gü­nü­nüz bay­ram ol­sun.

21.08.2018

Sosyal  Medyada  Paylaş

     
YAZARIN DİĞER YAZILARI
OKUR YORUMLARI
Sıra geldi Mehir’e
evet,şu akapnin milletvekilleri kürt açılım meselelerini yozgatlıya münasip bir lisanla anlatsalar hani heç de fena olmaz..
sinan -- 02.01.2010 10:51
Gözyaşları döndü nehire
üstadım,yazılarınızla bizim de duygULArınıza tercüman oluryorsunuz.sağolun,varolun.saygılar
selahattin -- 22.12.2009 00:59
Gözyaşları döndü nehire
SAYIN MEHMET SANAL,GÖZ YAŞLARININ SEL GİBİ AKTIĞI BİR ÜLKEDE AÇILIM DİYE HALA NEYİN AÇILIMINI YAPMAK İSTİYORLAR BEN ANLAMADA ZORLANIYORUM,BAYRAK ZERİNE TOPRAK ÜZERİNE APO PKK ÜZERİNE AÇILIM OLURMU GÜNLERCE DÜŞÜNÜYORUM ACEBA BENİM GÖREMEDİĞİM BİRŞEYMİ VAR DİYE KENDİMİ ZORLUYORUM AMA GÖZLERİMİN YAŞINDAN BİR TÜRLÜ KURTULAMIYORUM...BU MEMLEKET TARİH BOYU TÜRK VE MÜSLÜMAN KALMIŞ BONDAN BÖYLEDE HEP BÖYLE OLACAK...GÖZYAŞLARIMIZ VATANA İHANET EDENLERİ BOĞACAK.BEN BUNA YÜREKTEN İNANIYORUM.AĞZINA SAĞLIK MEHMET BEY MİLLETİN DUYGULARINA TERCUMAN OLMUŞSUN TEŞEKKÜRLER....
Selim -- 02.12.2009 11:34
Dağdan indiler şehire
yazilarinizi herzaman keyfle okur o guzel hicivlerinize bayilirim,evet yorumunuz yine guzel enfes, yozgatli dusuncesine galiba hepimiz sahibiz,ama ulkenin gerceklerinide inkar edemeyiz,kroniklesmis problemin birilerinin sonlandirmasi gerkiyor,bu AKP,MHP.DP,daha niceleri olabilir,ama bu isin ucunun acikda olmamasi gerekir,evet meclisdeki muhalefet geregini yapmiyor,sadece hukumeti bloke ediyor,yani calismiyor,ulkeyi sevmek,sadece bayrakla,isaretlerle,simgelerle olmuyor,bu gonul isi ,sevda isidir.acilim meselesinde meclisi kitlemeye calisanlar soz sahibi olamazlar,ozaman yanlis olma olasiligida artar,herkesin birlikde calismasi gerekir.merak etmeyin kandilden gelenler yozgatin topragina basamazlar,bu acilimi teslimiyetcilik olarak algilanmamasi gerektigi kanatindeyim,galiba icimizde ki yozgatlilik agirbasmaya devam edecek,ama herseye ragmen yazinizin devamini bekliyor ispanyadan size ve tum yozgatlilara saygi sevgilerimi sunuyorum-murat ertugrul
murat ertugrul -- 16.11.2009 02:45
Dağdan indiler şehire
selamun aleykum abi konular guncel iyi hos ama bu pkk nin bitmesi icin bir baslangic gerekmiyormu baslangici bunlar yapsin omurleri yetmesse baskasi tamamlasin (her nimetin bir kulfeti vardir evet bazi bedeleri fazla oduyoruz) olsun birazda bu isin maddi boyutuvar harcanan parayi ki (360 milyar dolari) kac fabrika ve isyeri acar herkesin refahina olmazmi sonra benim sahsi umudim gencllerimiz olmesin 226 genccecik yozgatlimiz oldu bu gune kadar yeter anarsi dendi teror dendi hep yozgatlilar oldu birazda yasamalarini dusunelim selamlar bitsin artik yeter annelerimiz gelinlerimiz aglamasin selamlar
halit yagiz -- 09.11.2009 16:15
Kirlenmek güzeldir
merhaba herkese bu gun bura ve bazilari icin agir bir konu cogu anlar anlamamazliktan gelir cogununun anlamaya kapasitesi yetmez anlayan anlasin artik konudaki ince fikiri sonrada belki ana fikrini anlarlar saygilarimla
halit yagiz -- 22.10.2009 22:29
60. Ramazan Bayramı
evet,nerde o eski bayramlar ve nerde senin gibi başkanlar..eline kalemine sağlık,en derin hürmetlerimle..
salih -- 13.10.2009 22:44
60. Ramazan Bayramı
selamun aleykum herkesin once gecen mubarek ramazan bayraminizi kutlar allahtan devamini nasip etmesini dilerim once bayramlarinizi kutlayamadim ozur dilerim cunku bilgi sayarim bozulmustu abi yeni yazinizida yeni okumak nasip oldu evet eski gunler hormonsuz gunlerdi hatir gonul es dost akraba ve arkadaslik kiymeti vardi simdi sadece herkese cebindeki para kadar selam veriyorlar yada ceplerine gore selam aliyorlar dikkat edersen kahvede herkesin grubu ayri ama sadece secim gelince o grubun disinda kalanlar ( vay gardasim ) denilerek sadece secim sonuna kadar birlikte kalirlar sonra yine kapi arkasina abi o tarif ettigin ayakkabinin adi (tikkir) o gunler hormonsuz gunlerdi geri gelmez bizde sadece hayali ile yasariz hayirlisi olsun ne diyelim duzelir insallah herkese saygi ve sevgilerimle
halit yagiz -- 30.09.2009 16:32
60. Ramazan Bayramı
sayin sanal yaziniz harika nice 60 inci yillara diyor ve gecmisle ilgili birazda olsa unutulmaya yuz tutan o anilari hatirlatmaniz mukemmelden de mukenmmel.yaani ben ofis memurunun sirenini bilmem ama o naylon kilitli ayakkabilari giydim,cibinligimde oldu,atike sekerini bayramlarda topladimda vesaire vesaire,yani uzun zaman beklidigim yazinizi keyfle okudum,harika, sadece neden gazete kosenizdeki yazilariniz uzun sure degistirilmiyor,anlaya bilmis degilim,ispanyadan sayin sanal olmak uzere butun sarikayali ,yozgatli dost ve hemserilerimin bayramlarini en icten dileklerimle kutlar saygilar sunarim,,,,,
murat ertugrul -- 19.09.2009 18:56
Ramazan
ocelikle mubarek ramazan ayinin butun islam alemine hayirlara vesile olmasini temeni ederim.sayin sanal yazilarinizi coooooook gec yayinliyorsunuz,aliskanlikyapti bizlere olmuyor ama.neyse bu bir latife idi ,ispanyadan simdiden yozgat ve sarikayali dostlarimin ve sizlerin bayramini enicten kutlarim.gazete yonetine bildirirseniz cikan haberlerede yorum yazarsak daha iyi olurdiye dusunuyoruz,gurbetteki turkler adina sarikayali murat ertugrul.
murat ertugrul -- 04.09.2009 17:08
YAZARA GELEN DİĞER OKUR YORUMLARI
7
Yozgat Gökhan BALCI
YOZGAT GAZETESİ WEB SİTESİ Yayın başlangıcı Mart 2006
YOZGAT Gazeteclik, Matbaacılık ve Reklamcılık Ltd.Şti. Kurucusu : Osman Hakan KİRACI
© Copright (Tüm Hakları Saklıdır. ) izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılmaz
Tel : 0 (354) 212 46 46 Sitemiz Basın Meslek ilkelerine uymayı taahhüt eder. / yozgatgazetesi@yahoo.com
FAX: 0 (354) 217 49 00